Privacyverklaring

VanBach v.o.f, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring heeft uitsluitend betrekking op de verwerking van persoonsgegevens die wij verkrijgen door het gebruik van onze website.

Deze verklaring is opgesteld op 3 november 2020 en zal op basis van wijzigingen in onze bedrijfsvoering of veranderde regelgeving aangepast worden. Om op de hoogte te zijn van de actuele privacyverklaring is het voor u van belang om er met enige regelmaat kennis van te nemen.

Contactgegevens

info@vanbach.nl
Moerbei 16 3371 NZ
Hardinxveld-Giessendam
Nederland

Persoonsgegevens die wij verwerken

VanBach v.o.f verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam*

  • Geslacht

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres*

* Dit zijn de verplichte velden in het contactfomulier

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

VanBach v.o.f verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Persoonsgegevens van minderjarigen

De website richt zich nadrukkelijk niet op minderjarigen of de verwerking van hun persoonsgegevens. Indien toch persoonsgegevens van minderjarigen verwerkt zijn, dan kunt u ons benaderen om deze te laten verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VanBach v.o.f verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Behandelen van uw vraag/verzoek vanBach v.o.f verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Voor andere verwerkingen via de website vragen wij u vooraf om toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming

VanBach v.o.f neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van vanBach v.o.f) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VanBach v.o.f bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

Persoonsgegevens van het contactformulier bewaren wij tot 6 maanden na afhandeling van uw verzoek. Deze termijn is in de praktijk voldoende gebleken om “vervolgvragen” te kunnen beantwoorden.

Delen van persoonsgegevens met derden

VanBach v.o.f deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering, het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VanBach v.o.f blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Alleen met uw nadrukkelijke toestemming verstrekt vanBach v.o.f uw persoonsgegevens aan overige derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website gebruikt functionele en geanonimiseerde analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

VanBach v.o.f. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. De cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en indien vereist toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/ themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ikermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door vanBach v.o.f en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vanbach.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. info@vanbach.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij door:

  • De persoonsgegevens te versturen middels een beveiligde verbinding (Https)

  • Inzet van passwords, user-autorisaties en en virusbescherming op de gebruikte systemen en toepassingen

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vanbach.nl.